فصل اول:ایمنی بدن

1--دوروش کلی دفاع بدن را نام ببرید؟

2-علت نامگذاری دفاع غیر اختصاصی به این نام چیست؟

3-علت نامگذاری دفاع اختصاصی به این نام چیست؟

4-نخستین سد دفاعی بدن چیست؟

5-نقش لایه های شاخی پوست چیست؟

6-چربی و عرق پوست چگونه با میکروبها مقابله می کند؟

7-لایه های مخاطی چگونه به دفاع غیر اختصاصی کمک می کند؟

8-مکانیسم دفاع غیر اختصاصی را به صورت نمودار درختی نشان دهید؟

9- دومین خط دفاعی غیر اختصاصی بدن از چه مکانیسمهایی تشکیل شده است؟

10-التهاب را تعریف کنید.

11-مکانیسم پاسخ التهابی را بصورت خلاصه توضیح دهید.

۱۲-کدام گروه از گلبولهای سفید در پاسخ  التهابی نقش دارند؟

13- در پاسخ التهابی هیستامین از کجا ترشح شده و نقش آن چیست؟

14-نفش هر یک را در پاسخ التهابی بنویسید: 1- ماکروفازها    2- نوتروفیل ها

15-علائم التهاب چیست؟

16-در پاسخ التهابی چرک چگونه ایجاد شده و شامل چیست؟

17-پاسخ دمایی چگونه بروز میکند؟

18- تب چیست؟ وچرا تب را  نشانه مبارزه با بیماری  میدانند؟

19-مهمترین بخش دومین خط دفاع غیر اختصاصی چیست؟

20-فاگوسیتوز چیست؟

21- علت نامگذاری پروتئین های مکمل به این نام چیست؟

22- محل ذخیره وساختن پروتئین های مکمل در بدن در کجاست؟

23-پروتئین های مکمل در برخورد با میکروبها چگونه عمل می کنند؟

24-در دفاع غیر اختصاصی اینترفرون از کجا ترشح شده ونقش آن چیست؟

25- نحوه عمل پروتئین مکمل و اینترفرون را مقایسه کنید؟

26-کدام گروه از گلبولهای سفید در دفاع اختصاصی نقش دارند؟

27-لنفوسیت ها از کجا منشا می گیرند؟

28-مراحل تکامل لنفوسیتها را شرح دهید؟

29-منظور از تکامل لنفوسیتها چیست؟

30-غده هایی که بعضی  از لنفوسیتها در آن مستقر می شوندرا نام ببرید؟

31-آنتی ژن چیست؟

32-جنس آنتی ژن ها از چیست؟

33-لنفوسیت ها چگونه آنتی ژن ها شناسایی می کنند؟

34-چرا ایمنی هومورال را به این نام می خوانند؟

35-ایمنی هومورال را بطور خلاصه توضیح دهید؟

36-نقش سلولهای خاطره در ایمنی هومورال چیست؟

37-در ایمنی هومورال پادتن از کجا ترشح شده ونقش آن چیست؟

38-روش های عمل پادتن در ایمنی هومورال را بنویسید؟

39-چرا ایمنی سلولی را به این نام می خوانند؟

40-مراحل ایمنی سلولی را به ترتیب نام ببرید؟

41-نقش سلول کشنده در ایمنی سلولی چیست؟

42-در ایمنی سلولی پرفورین از کجا ترشح شده ونقش آن چیست؟

43-بیماری واگیر چیست؟

44-چرا افرادی که ببیماری واگیر می گیرند معمولا نسبت به ابتلا ی مجدد آن ایمنی پیدا می کنند؟

45-ایمنی فعال چیست؟

46-چرا ایمنی فعال را به این نام می خوانند؟

47-واکسن چیست؟ چه نوع ایمنی ایجاد می کند؟

48-پزشکان برای جلوگیری از پس زده شدن عضو پیوند شده چه کار هایی انجام می دهند؟

49-کدام دسته از سلولها در مبارزه  با سلولهای سرطانی نقش دارند؟

50-بیماری خود ایمنی چیست؟

51-چند مثال از بیماری های خود ایمنی بزنید؟

52-در بیماری مالتیپل اسکلروزیس کدام قسمت مورد حمله قرار می گیردو نتیجه آن چیست؟

53-آلرژی را تعریف کنید؟

54-مواد آلرژن چیست مثال بزنید؟

۵۵-علائم بیماری ام. اس را بنویسید؟

۵۶-آیا می توان اثر بیماریهای خود ایمنی را کاهش داد؟

۵۷-علائم آلرژی را نام ببرید؟

۵۸- ماستوسیت چیست؟

۵۹- کدام سلولهای بدن به بازوفیل ها شبیه هستد؟

۶۰-مراحل بروز آلرژی را نام ببرید؟

۶۱- نقص ایمنی به چند صورت وجود دارد؟

۶۲-یک نقص ایمنی اکتسابی مثال بزنید؟

۶۳- ویروس ایدز چگونه به بدن آسیب می رساند؟

۶۴-دوره کمون در بیماری ایدز چه مدت طول می کشد؟

۶۵- راههای انتقال بیماری ایدز را بنویسید؟

۶۶- کدام گروه از موجودات هر دو نوع دفاع غیر اختصاصی و اختصاصی دارند؟

۶۷-کدام گروه از موجودات فقط دفاع غیر اختصاصی دارند؟

۶۸- راه های دفاع غیر اختصاصی را در موجودات زیر بنویسید؟

۱- کرم های حلقوی ۲- اسفنج ها ۳- نرم تنان ۳- ستاره دریایی ۴- بند پایان  ۵- گیاهان  ۶-  یونجه

 

فصل دوم : دستگاه عصبی

69-نقش دستگاه عصبی در جانداران پرسلولی چیست؟

70-دستگاه عصبی برای هماهنگی بدن چه خواص ویزه ای دارد؟

71-دو جهت فعالیتهای عصبی جانوران رابنویسید؟

72-نقش نورون ها در بدن چیست؟

73-اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

1-دندریت      2-آکسون      3-غلاف میلین     4-  گره های رانویه

74-جهت جریان عصبی در یک نورون چگونه است؟

75-جنس غلاف میلین ونقش آن را بنویسید؟

76-غلاف میلین چگونه ساخته می شود؟

77-هدایت پیام عصبی رادر رشته های دارای میلین با رشته های بدون میلین مقایسه کنید؟

78- نورون های میلین دار بیشتر در کدام قسمت بدن کاربرد دارند؟

79-نورون ها را بر اساس کار ی که انجام می دهند تقسیم بندی کنید؟

80-نقش نورونهای حسی , حرکتی  و رابط را بنویسید؟

81-اختلاف پتانسیل دوسوی غشای نورون به چند صورت دیده می شود؟ نام ببرید؟

82-پتانسیل آرامش را تعریف کنید؟

83-چرا در حالت پتانسیل آرامش درون نورون نسبت به بیرون سلول منفی است؟

84-با افزایش روند ورود سدیم وخروج پتاسیم از نورون , چگونه سلول با این مشکل کنار می آید؟

85-جنس پمپ سدیم-پتاسیم از چیست؟و نقش آن را بنویسید؟

86-پتانسیل عمل چیست؟

87-چرا به پتانسیل عمل پیام عصبی می گویند؟

88-علت مثبت شدن درون نورون با شروع پتانسیل عمل چیست؟

89- علت برگشت درون نورون به حالت عادی ( منفی) در پتانسیل عمل چیست؟
90-نقش کانالهای دریچه دار سدیمی و پتاسیمی در نورون چیست؟

91- پس از پتانسیل عمل چه عاملی غلظت یونهای دوسوی غشا را به حالت اولیه برمی گرداند؟

92-با شروع پتانسیل عمل کدام دریچه ها باز و کدامیک بسته است؟

93- در ادامه ی  پتانسیل عمل کدام دریچه ها باز و کدامیک بسته است؟

94-سیناپس چیست؟

95- ارتباط نورونها درمحل سیناپس چگونه است؟

96-اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

فضای سیناپسی    -  نورون پیش سیناپسی   -نورون پس سیناپسی – انتقال دهنده ی عصبی

97-انتقال دهنده ی عصبی ماهیچه چیست؟

98-چگونه پتانسیل عمل از پایانه یک آکسون به نورون پس سیناپسی منتقل می شود؟شرح دهید.

99-انتقال دهنده عصبی بعد از رسیدن به نورون پس سیناپسی چه نقشی ایفا می کند؟

100-مواد روان گردان چیست؟ مثال بزنید.

101-اعتیاد چیست؟

 102-چگونه بدن یک فرد به مواد مخدر عادت می کند؟ شرح دهید.

103-ویژگی نیکوتین را بنویسید؟

104-نیکوتین چگونه بدن را به خود عادت می دهد؟

105-اثرات بد سیگار کشیدن را بنویسید؟

106-اثرات دود توتون را بنویسید؟

107-دستگاه عصبی مرکزی شامل چه قسمتهایی است؟

108-بخش خاکستری و سفید دستگاه عصبی مرکزی شامل چه موادی است؟

109-هر عصب از چه اجزایی تشکیل شده است؟

110-تار عصبی چیست؟
111-انواع اعصاب محیطی و نقش آنها را بنویسید؟

112-مرکز اصلی پردازش در بدن کجاست؟

113-اعمال مغز را بنویسید؟

114-اجزای تشکیل دهنده ی مغز را نام ببرید؟

115-بزرگترین بخش مغز چیست؟ نقش آنرا بنویسید؟

116- اجزای تشکیل دهنده مخ را نام ببرید؟

117-نقش جسم پینه ای چیست؟

119- کار نیمکره راست وچپ مخ را بنویسید؟

120-مزیت چین خوردگی های قشر مخ چیست؟

121-محل قرار گرفتن مخچه  را نوشته و نقش آن را ذکر نمایید؟

122-وقایع راه رفتن واعمال مخچه در این مورد را بنویسید؟

123-آسیب مخچه چه عوارضی بدنبال دارد؟

124-اجزای ساقه مغز را بنویسید؟

125-کار ساقه مغز چیست؟

126-نقش  تالاموس و هیپو تالاموس را بنویسید؟

127-چه اعمالی در کنترل بصل النخاع است؟

128-تالاموس وهیپوتالاموس چگونه به مخ متصل می شوند؟

129-چه اعمالی بر عهده ی دستگاه لیمبیک می باشد؟

130-محل قرار گرفتن نخاع در بدن در کجاست؟

131-اعمال نخاع در بدن را نام ببرید؟

132-انعکاس  نخاعی چسیت؟

133-هر عصب نخاعی از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟

134-نقش ریشه های پشتی و شکمی اعصاب نخاعی را ذکر کنید؟

135-در برش عرضی نخاع چند قسمت دیده می شود؟ وهر کدام شامل چه اجزایی است؟

 

136-چه عواملی باعث محافظت از دستگاه عصبی مرکزی می شوند؟

137-پرده ی مننژ شامل چه قسمتهایی است؟

138-نقش نرم شامه در پرده ی مننژ چیست؟

139-مایع مغزی-نخاعی در کجا قرار دارد ونقش آن چیست؟

140-چرا بسیاری از مواد نمی توانند وارد مغز شوند؟

141-منظور از سد خونی – مغزی چیست؟ نقش آن را بنویسید؟

142-دستگاه عصبی محیطی شامل چه قسمتهایی است؟

143-تعداد اعصاب نخاعی و مغزی را بنویسید؟

144-نقش بخش حسی و حرکتی دستگاه عصبی محیطی را بنویسید؟

145-بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی شامل چه اجزایی است؟

146-نقش دستگاه عصب پیکری چیست؟

147-کدامیک از اعمال دستگاه عصبی پیکری غیر ارادی هستند؟

148-نقش انعکاسهای نخاعی در بدن چیست؟

149-چرا انعکاسهای نخاعی سریع هستند؟

150-مکانیسم انعکاس زردپی زیر زانو را بصورت خلاصه بنویسید؟

151-استفاده ی انعکاس زردپی زیر زانو در چه مواقعی است؟

152-دستگاه عصبی خود مختار شامل چه قسمتهایی است؟

153-اعمال اعصاب پاراسمپاتیک در بدن چیست؟

154-اعمال اعصاب سمپاتیک در بدن چیست؟

155-در مواقع هیجانی کدام قسمت دستگاه عصبی خود مختار وارد عمل می شود؟

156-دستگاه عصبی هیدر چگونه است؟

157-ویژگی دستگاه عصبی هیدر را بنویسید؟

158-ویژگی دستگاه عصبی پلاناریا را بنویسید؟

159-مغز پلاناریا شامل چه قسمستهایی است؟

160-ساختار مغز حشرات را توضیح دهید؟

161-ساختار مغز مهره داران چگونه است؟

162-مغز مهره داران در دوره ی جنینی شامل چه  قسمتهایی است؟

163-در کدام گروه از جانوران اندازه ی نسبی  مغز نسبت به سایرین بیشتر است؟

164-بیشترین مقدار سطح چین خورده ی مغز در کدام موجود وجود دارد؟ و مزیت آن چیست؟

165-توانایی مغز وال ها را بیان کنید؟

 تاريخ : دوشنبه دهم مهر ۱۳۹۱ | ۱۰:۴ قبل از ظهر | نویسنده : ع.رنجبر |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.