ساحل دور
 
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه

فصل اول:ایمنی بدن

1--دوروش کلی دفاع بدن را نام ببرید؟

2-علت نامگذاری دفاع غیر اختصاصی به این نام چیست؟

3-علت نامگذاری دفاع اختصاصی به این نام چیست؟

4-نخستین سد دفاعی بدن چیست؟

5-نقش لایه های شاخی پوست چیست؟

6-چربی و عرق پوست چگونه با میکروبها مقابله می کند؟

7-لایه های مخاطی چگونه به دفاع غیر اختصاصی کمک می کند؟

8-مکانیسم دفاع غیر اختصاصی را به صورت نمودار درختی نشان دهید؟

9- دومین خط دفاعی غیر اختصاصی بدن از چه مکانیسمهایی تشکیل شده است؟

10-التهاب را تعریف کنید.

11-مکانیسم پاسخ التهابی را بصورت خلاصه توضیح دهید.

۱۲-کدام گروه از گلبولهای سفید در پاسخ  التهابی نقش دارند؟

13- در پاسخ التهابی هیستامین از کجا ترشح شده و نقش آن چیست؟

14-نفش هر یک را در پاسخ التهابی بنویسید: 1- ماکروفازها    2- نوتروفیل ها

15-علائم التهاب چیست؟

16-در پاسخ التهابی چرک چگونه ایجاد شده و شامل چیست؟

17-پاسخ دمایی چگونه بروز میکند؟

18- تب چیست؟ وچرا تب را  نشانه مبارزه با بیماری  میدانند؟

19-مهمترین بخش دومین خط دفاع غیر اختصاصی چیست؟

20-فاگوسیتوز چیست؟

21- علت نامگذاری پروتئین های مکمل به این نام چیست؟

22- محل ذخیره وساختن پروتئین های مکمل در بدن در کجاست؟

23-پروتئین های مکمل در برخورد با میکروبها چگونه عمل می کنند؟

24-در دفاع غیر اختصاصی اینترفرون از کجا ترشح شده ونقش آن چیست؟

25- نحوه عمل پروتئین مکمل و اینترفرون را مقایسه کنید؟

26-کدام گروه از گلبولهای سفید در دفاع اختصاصی نقش دارند؟

27-لنفوسیت ها از کجا منشا می گیرند؟

28-مراحل تکامل لنفوسیتها را شرح دهید؟

29-منظور از تکامل لنفوسیتها چیست؟

30-غده هایی که بعضی  از لنفوسیتها در آن مستقر می شوندرا نام ببرید؟

31-آنتی ژن چیست؟

32-جنس آنتی ژن ها از چیست؟

33-لنفوسیت ها چگونه آنتی ژن ها شناسایی می کنند؟

34-چرا ایمنی هومورال را به این نام می خوانند؟

35-ایمنی هومورال را بطور خلاصه توضیح دهید؟

36-نقش سلولهای خاطره در ایمنی هومورال چیست؟

37-در ایمنی هومورال پادتن از کجا ترشح شده ونقش آن چیست؟

38-روش های عمل پادتن در ایمنی هومورال را بنویسید؟

39-چرا ایمنی سلولی را به این نام می خوانند؟

40-مراحل ایمنی سلولی را به ترتیب نام ببرید؟

41-نقش سلول کشنده در ایمنی سلولی چیست؟

42-در ایمنی سلولی پرفورین از کجا ترشح شده ونقش آن چیست؟

43-بیماری واگیر چیست؟

44-چرا افرادی که ببیماری واگیر می گیرند معمولا نسبت به ابتلا ی مجدد آن ایمنی پیدا می کنند؟

45-ایمنی فعال چیست؟

46-چرا ایمنی فعال را به این نام می خوانند؟

47-واکسن چیست؟ چه نوع ایمنی ایجاد می کند؟

48-پزشکان برای جلوگیری از پس زده شدن عضو پیوند شده چه کار هایی انجام می دهند؟

49-کدام دسته از سلولها در مبارزه  با سلولهای سرطانی نقش دارند؟

50-بیماری خود ایمنی چیست؟

51-چند مثال از بیماری های خود ایمنی بزنید؟

52-در بیماری مالتیپل اسکلروزیس کدام قسمت مورد حمله قرار می گیردو نتیجه آن چیست؟

53-آلرژی را تعریف کنید؟

54-مواد آلرژن چیست مثال بزنید؟

۵۵-علائم بیماری ام. اس را بنویسید؟

۵۶-آیا می توان اثر بیماریهای خود ایمنی را کاهش داد؟

۵۷-علائم آلرژی را نام ببرید؟

۵۸- ماستوسیت چیست؟

۵۹- کدام سلولهای بدن به بازوفیل ها شبیه هستد؟

۶۰-مراحل بروز آلرژی را نام ببرید؟

۶۱- نقص ایمنی به چند صورت وجود دارد؟

۶۲-یک نقص ایمنی اکتسابی مثال بزنید؟

۶۳- ویروس ایدز چگونه به بدن آسیب می رساند؟

۶۴-دوره کمون در بیماری ایدز چه مدت طول می کشد؟

۶۵- راههای انتقال بیماری ایدز را بنویسید؟

۶۶- کدام گروه از موجودات هر دو نوع دفاع غیر اختصاصی و اختصاصی دارند؟

۶۷-کدام گروه از موجودات فقط دفاع غیر اختصاصی دارند؟

۶۸- راه های دفاع غیر اختصاصی را در موجودات زیر بنویسید؟

۱- کرم های حلقوی ۲- اسفنج ها ۳- نرم تنان ۳- ستاره دریایی ۴- بند پایان  ۵- گیاهان  ۶-  یونجه

 

فصل دوم : دستگاه عصبی

69-نقش دستگاه عصبی در جانداران پرسلولی چیست؟

70-دستگاه عصبی برای هماهنگی بدن چه خواص ویزه ای دارد؟

71-دو جهت فعالیتهای عصبی جانوران رابنویسید؟

72-نقش نورون ها در بدن چیست؟

73-اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

1-دندریت      2-آکسون      3-غلاف میلین     4-  گره های رانویه

74-جهت جریان عصبی در یک نورون چگونه است؟

75-جنس غلاف میلین ونقش آن را بنویسید؟

76-غلاف میلین چگونه ساخته می شود؟

77-هدایت پیام عصبی رادر رشته های دارای میلین با رشته های بدون میلین مقایسه کنید؟

78- نورون های میلین دار بیشتر در کدام قسمت بدن کاربرد دارند؟

79-نورون ها را بر اساس کار ی که انجام می دهند تقسیم بندی کنید؟

80-نقش نورونهای حسی , حرکتی  و رابط را بنویسید؟

81-اختلاف پتانسیل دوسوی غشای نورون به چند صورت دیده می شود؟ نام ببرید؟

82-پتانسیل آرامش را تعریف کنید؟

83-چرا در حالت پتانسیل آرامش درون نورون نسبت به بیرون سلول منفی است؟

84-با افزایش روند ورود سدیم وخروج پتاسیم از نورون , چگونه سلول با این مشکل کنار می آید؟

85-جنس پمپ سدیم-پتاسیم از چیست؟و نقش آن را بنویسید؟

86-پتانسیل عمل چیست؟

87-چرا به پتانسیل عمل پیام عصبی می گویند؟

88-علت مثبت شدن درون نورون با شروع پتانسیل عمل چیست؟

89- علت برگشت درون نورون به حالت عادی ( منفی) در پتانسیل عمل چیست؟
90-نقش کانالهای دریچه دار سدیمی و پتاسیمی در نورون چیست؟

91- پس از پتانسیل عمل چه عاملی غلظت یونهای دوسوی غشا را به حالت اولیه برمی گرداند؟

92-با شروع پتانسیل عمل کدام دریچه ها باز و کدامیک بسته است؟

93- در ادامه ی  پتانسیل عمل کدام دریچه ها باز و کدامیک بسته است؟

94-سیناپس چیست؟

95- ارتباط نورونها درمحل سیناپس چگونه است؟

96-اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

فضای سیناپسی    -  نورون پیش سیناپسی   -نورون پس سیناپسی – انتقال دهنده ی عصبی

97-انتقال دهنده ی عصبی ماهیچه چیست؟

98-چگونه پتانسیل عمل از پایانه یک آکسون به نورون پس سیناپسی منتقل می شود؟شرح دهید.

99-انتقال دهنده عصبی بعد از رسیدن به نورون پس سیناپسی چه نقشی ایفا می کند؟

100-مواد روان گردان چیست؟ مثال بزنید.

101-اعتیاد چیست؟

 102-چگونه بدن یک فرد به مواد مخدر عادت می کند؟ شرح دهید.

103-ویژگی نیکوتین را بنویسید؟

104-نیکوتین چگونه بدن را به خود عادت می دهد؟

105-اثرات بد سیگار کشیدن را بنویسید؟

106-اثرات دود توتون را بنویسید؟

107-دستگاه عصبی مرکزی شامل چه قسمتهایی است؟

108-بخش خاکستری و سفید دستگاه عصبی مرکزی شامل چه موادی است؟

109-هر عصب از چه اجزایی تشکیل شده است؟

110-تار عصبی چیست؟
111-انواع اعصاب محیطی و نقش آنها را بنویسید؟

112-مرکز اصلی پردازش در بدن کجاست؟

113-اعمال مغز را بنویسید؟

114-اجزای تشکیل دهنده ی مغز را نام ببرید؟

115-بزرگترین بخش مغز چیست؟ نقش آنرا بنویسید؟

116- اجزای تشکیل دهنده مخ را نام ببرید؟

117-نقش جسم پینه ای چیست؟

119- کار نیمکره راست وچپ مخ را بنویسید؟

120-مزیت چین خوردگی های قشر مخ چیست؟

121-محل قرار گرفتن مخچه  را نوشته و نقش آن را ذکر نمایید؟

122-وقایع راه رفتن واعمال مخچه در این مورد را بنویسید؟

123-آسیب مخچه چه عوارضی بدنبال دارد؟

124-اجزای ساقه مغز را بنویسید؟

125-کار ساقه مغز چیست؟

126-نقش  تالاموس و هیپو تالاموس را بنویسید؟

127-چه اعمالی در کنترل بصل النخاع است؟

128-تالاموس وهیپوتالاموس چگونه به مخ متصل می شوند؟

129-چه اعمالی بر عهده ی دستگاه لیمبیک می باشد؟

130-محل قرار گرفتن نخاع در بدن در کجاست؟

131-اعمال نخاع در بدن را نام ببرید؟

132-انعکاس  نخاعی چسیت؟

133-هر عصب نخاعی از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟

134-نقش ریشه های پشتی و شکمی اعصاب نخاعی را ذکر کنید؟

135-در برش عرضی نخاع چند قسمت دیده می شود؟ وهر کدام شامل چه اجزایی است؟

 

136-چه عواملی باعث محافظت از دستگاه عصبی مرکزی می شوند؟

137-پرده ی مننژ شامل چه قسمتهایی است؟

138-نقش نرم شامه در پرده ی مننژ چیست؟

139-مایع مغزی-نخاعی در کجا قرار دارد ونقش آن چیست؟

140-چرا بسیاری از مواد نمی توانند وارد مغز شوند؟

141-منظور از سد خونی – مغزی چیست؟ نقش آن را بنویسید؟

142-دستگاه عصبی محیطی شامل چه قسمتهایی است؟

143-تعداد اعصاب نخاعی و مغزی را بنویسید؟

144-نقش بخش حسی و حرکتی دستگاه عصبی محیطی را بنویسید؟

145-بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی شامل چه اجزایی است؟

146-نقش دستگاه عصب پیکری چیست؟

147-کدامیک از اعمال دستگاه عصبی پیکری غیر ارادی هستند؟

148-نقش انعکاسهای نخاعی در بدن چیست؟

149-چرا انعکاسهای نخاعی سریع هستند؟

150-مکانیسم انعکاس زردپی زیر زانو را بصورت خلاصه بنویسید؟

151-استفاده ی انعکاس زردپی زیر زانو در چه مواقعی است؟

152-دستگاه عصبی خود مختار شامل چه قسمتهایی است؟

153-اعمال اعصاب پاراسمپاتیک در بدن چیست؟

154-اعمال اعصاب سمپاتیک در بدن چیست؟

155-در مواقع هیجانی کدام قسمت دستگاه عصبی خود مختار وارد عمل می شود؟

156-دستگاه عصبی هیدر چگونه است؟

157-ویژگی دستگاه عصبی هیدر را بنویسید؟

158-ویژگی دستگاه عصبی پلاناریا را بنویسید؟

159-مغز پلاناریا شامل چه قسمستهایی است؟

160-ساختار مغز حشرات را توضیح دهید؟

161-ساختار مغز مهره داران چگونه است؟

162-مغز مهره داران در دوره ی جنینی شامل چه  قسمتهایی است؟

163-در کدام گروه از جانوران اندازه ی نسبی  مغز نسبت به سایرین بیشتر است؟

164-بیشترین مقدار سطح چین خورده ی مغز در کدام موجود وجود دارد؟ و مزیت آن چیست؟

165-توانایی مغز وال ها را بیان کنید؟

 

[ دوشنبه دهم مهر ۱۳۹۱ ] [ ۱۰:۴ قبل از ظهر ] [ ساحل دور ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

تصورهای باطل نقش زد آینده ی ما را

به تصویری مجازی خط کشید آیینه ی ما را

رفاقتها،محبتها چرا زیبا سرابی بود

گذشت لحظه‌های عشق ما آشفته خوابی بود

غرورم را لباست می‌کنم،باز التماست می‌کنم

تا وقت دیدار

دو چشمم فرش پایت می‌کنم،جانم فدایت می‌کنم

من را میازار

امکانات وب