ساحل دور
 
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه

1-پیکر موجودات از نظر تعداد سلول به چند گروه تقسیم می شوند؟

2-ویژگی موجودات  تک سلولی را بنویسید؟

3-کلنی چیست؟

4-دو موجود را نام برده که به صورت  کلنی زندگی می کنند؟

5-ویژگی جلبک ولوکس را از نظر سلولها بنویسید؟

6-سلولهای کلنی ولوکس چگونه تقسیم می شوند؟

7-چرا در جانداران پرسلولی سلولها اختصاصی می شوند؟

8-بافت را تعریف کرده , چند مثال بزنید؟

9-4نوع بافت اصلی جانوران را نام ببرید؟

10-وظیفه ی بافت پوششی چیست؟

11-- ویژگی سلولهای بافت پوششی را بنویسید؟

12-محل قرار گرفتن غشای پایه ونقش آن را بنویسید؟

13-جنس غشای پایه از چیست؟

14-انواع بافت پوششی به چند گروه تقسیم می شوند؟

15-سلولهای بافت پوششی به چه شکل هایی دیده می شوند؟

16-ساختار بافت پوششی به چه عاملی بستگی دارد؟

17-وظیفه ی بافت پوششی یک لایه ای و چند لایه ای را بنویسید؟

18-وظیفه ی بافت پوششی سنگفرشی یک لایه ای چیست؟ بیشتر در چه قسمتهایی دیده می شود؟

19-وظیفه ی بافت پوششی سنگفرشی چند لایه ای چیست؟ بیشتر در چه قسمتهایی دیده می شود؟

20-غشای موکوزی چیست؟ در چه قسمتهایی دیده می شود؟ و وظیفه ی آن چیست؟

21-وظیفه  ی  غشای موکوزی در لوله های تنفسی چیست؟

22-ویژگی سلولهای بافت پیوندی را بنویسید؟

23-ماده ی بین زمینه ای در بافت پوششی به چند صورت دید می شود؟

24-ویژگی بافت پیوندی سست و  وظیفه ی آن را بنویسید؟

25-ویژگی بافت چربی را نوشته و وظیفه ی آن را نام ببرید؟

26-ماده زمینه ای خون چه نام داشته و شا مل جه موادی است؟

27-وظیفه ی بافت خونی چیست؟

28-ویژگی بافت پیوندی رشته ای را بنویسید؟

29-دومثال از بافت پیوندی رشته ای را بنویسید؟

30- وظیفه ی زردپی و رباط ها چیست؟

31-وظیفه ی بافت غضروف ی و ویزگی آن را بنویسید؟

32-سخت ترین بافت پیوندی چیست؟ ماده زمینه ای آن از چه تشکیل شده است؟

33-سه نوع بافت ماهیچه ای را نام ببرید؟

34-کدام بافت بیشترین وزن را در بدن داراست؟

35-چرا ماهیچه ارادی را به این نام می خوانند؟

36- ویزگی بافت ماهیچه ای اسکلتی را بنویسید؟

37-چرا به ماهیچه ی اسکلتی , مخطط می گویند؟

38-ویژگی بافت ماهیچه ا ی قلبی را بنویسید؟

39-ویژگی بافت ماهیچه ای صاف را بنویسید؟

40-سلولهای ماهیچه ای اسکلتی و قلبی را با هم مقایسه کنید؟

41- سلولهای ماهیچه ای اسکلتی صاف را با هم مقایسه کنید؟

42- سلولهای ماهیچه ای صاف و قلبی را با هم مقایسه کنید؟

43-شکل سلولهای ماهیچه ی اسکلتی , صاف و قلبی چیست؟

44-ادامه ی زندگی یک جاندار به چه عاملی بستگی دارد؟

45-وظیفه ی بافت عصبی چیست؟

46-سلول بافت عصبی چه نام دارد؟ از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟

47-وظیفه ی دندریت . وآکسون در نورون چیست؟

48- وظیفه ی سلولهای نوروگلیا در بافت عصبی چیست؟

49- در بافت عصبی چند نوع سلول دیده می شود؟

50-در برش ساقه و ریشه ی گیاهان چند بخش دیده می شود؟ وظیفه ی هر کدام را بنویسید؟

51-رشد گیاهان در چه قسمتهایی صورت می گیرد؟ نام ببرید.

52-ویژگی سلولهای بنیادی را بنویسید؟

53-وظیفه ی برگچه های راسی در گیاه چیست؟
54-سه نوع بافت اصلی ساقه ی گیاهان علفی را نام  ببرید؟

55-وظیفه ی روپوست ساقه چیست؟

56-ماده ی کوتین از کجا ترشح شده  و نقش و جنس آن چیست؟

57-وظیفه  ی پوستک ( کوتیکول) در گیاه چیست؟

58-دو سلول تمایز یافته ی روپوستی را نام ببرید؟

59-بافتهای تشکیل دهنده ی پوست در گیاهان را نام ببرید؟

60-وظیفه ی بافت پارانشیم چیست؟

61- ویژگی سلولهای بافت پاراننشیم را نام ببرید؟

62-کلرانشیم چیست؟ یک مثال بزنید؟

63-وظیفه ی بافت کلانشیمی چیست؟

64-ویژگی سلولهای بافت کلانشیمی را بنویسید؟

65-کدام دو بافت پوست فتوسنتز انجام می دهند؟

66-وظیفه ی بافت اسکلرانشیمی چیست؟

67- ویژگی سلولهای بافت اسکلرانشیم را بنویسید؟

68-چه عاملی باعث از بین رفتن و مرگ سلولهای بافت اسکلرانشیمی می شود؟

69-دوسلول بافت اسکلرانشیمی را نام برده و ویژگی و وظیفه ی هر کدام را شرح دهید؟

70- فیبرها را با اسکلروئید ها مقایسه کنید؟

71-ویژگی و وظیفه ی بافت مغزی را بنویسید؟
72-اشعه ی مغزی چیست؟

73-انواع با فت هادی در گیاهان را نام برده و وظیفه ی هر کدام را بنویسید؟
74-ویژگی سلولهای آوند چوبی  را بنویسید؟

75-چرا سلولهای آوند چوبی همه ی اجزای سلولی خود به غیر  از دیواره را از دست می دهند؟

76-دونوع سلول آوند چوبی را نام ببرید؟

77-ویژگی تراکئید ها و عناصر آوندی را بنویسید؟ در چه گیاهانی وجود دارند؟

78-عناصر آوندی را با تراکئید مقایسه کنید؟
79-وظیفه ی آوند آبکشی در گیاه چیست؟

80-ویژگی سلولهای آوند آبکشی را بنویسید؟

81-لوله های هدایت کننده در آوند آبکشی  چه نام دارد؟

82-ویژگی لوله های غربالی را در آوند آبکشی بنویسید؟

83-چگونه مواد از یک لوله غربالی به لوله ی غربالی دیگر حرکت می کند؟
84-وظیفه ی سلولهای همراه در آوند آبکشی چیست؟
85- اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟
لوله های غربالی   - سلول همراه  - کوتین -  پوستک   -  کلرانشیم   -  لیگنین  -  اشعه ی مغزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ ] [ ۰:۲۳ قبل از ظهر ] [ ساحل دور ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

تصورهای باطل نقش زد آینده ی ما را

به تصویری مجازی خط کشید آیینه ی ما را

رفاقتها،محبتها چرا زیبا سرابی بود

گذشت لحظه‌های عشق ما آشفته خوابی بود

غرورم را لباست می‌کنم،باز التماست می‌کنم

تا وقت دیدار

دو چشمم فرش پایت می‌کنم،جانم فدایت می‌کنم

من را میازار

امکانات وب