زیست شناسی دوم تجربی فصل 3

1-پیکر موجودات از نظر تعداد سلول به چند گروه تقسیم می شوند؟

2-ویژگی موجودات  تک سلولی را بنویسید؟

3-کلنی چیست؟

4-دو موجود را نام برده که به صورت  کلنی زندگی می کنند؟

5-ویژگی جلبک ولوکس را از نظر سلولها بنویسید؟

6-سلولهای کلنی ولوکس چگونه تقسیم می شوند؟

7-چرا در جانداران پرسلولی سلولها اختصاصی می شوند؟

8-بافت را تعریف کرده , چند مثال بزنید؟

9-4نوع بافت اصلی جانوران را نام ببرید؟

10-وظیفه ی بافت پوششی چیست؟

11-- ویژگی سلولهای بافت پوششی را بنویسید؟

12-محل قرار گرفتن غشای پایه ونقش آن را بنویسید؟

13-جنس غشای پایه از چیست؟

14-انواع بافت پوششی به چند گروه تقسیم می شوند؟

15-سلولهای بافت پوششی به چه شکل هایی دیده می شوند؟

16-ساختار بافت پوششی به چه عاملی بستگی دارد؟

17-وظیفه ی بافت پوششی یک لایه ای و چند لایه ای را بنویسید؟

18-وظیفه ی بافت پوششی سنگفرشی یک لایه ای چیست؟ بیشتر در چه قسمتهایی دیده می شود؟

19-وظیفه ی بافت پوششی سنگفرشی چند لایه ای چیست؟ بیشتر در چه قسمتهایی دیده می شود؟

20-غشای موکوزی چیست؟ در چه قسمتهایی دیده می شود؟ و وظیفه ی آن چیست؟

21-وظیفه  ی  غشای موکوزی در لوله های تنفسی چیست؟

22-ویژگی سلولهای بافت پیوندی را بنویسید؟

23-ماده ی بین زمینه ای در بافت پوششی به چند صورت دید می شود؟

24-ویژگی بافت پیوندی سست و  وظیفه ی آن را بنویسید؟

25-ویژگی بافت چربی را نوشته و وظیفه ی آن را نام ببرید؟

26-ماده زمینه ای خون چه نام داشته و شا مل جه موادی است؟

27-وظیفه ی بافت خونی چیست؟

28-ویژگی بافت پیوندی رشته ای را بنویسید؟

29-دومثال از بافت پیوندی رشته ای را بنویسید؟

30- وظیفه ی زردپی و رباط ها چیست؟

31-وظیفه ی بافت غضروف ی و ویزگی آن را بنویسید؟

32-سخت ترین بافت پیوندی چیست؟ ماده زمینه ای آن از چه تشکیل شده است؟

33-سه نوع بافت ماهیچه ای را نام ببرید؟

34-کدام بافت بیشترین وزن را در بدن داراست؟

35-چرا ماهیچه ارادی را به این نام می خوانند؟

36- ویزگی بافت ماهیچه ای اسکلتی را بنویسید؟

37-چرا به ماهیچه ی اسکلتی , مخطط می گویند؟

38-ویژگی بافت ماهیچه ا ی قلبی را بنویسید؟

39-ویژگی بافت ماهیچه ای صاف را بنویسید؟

40-سلولهای ماهیچه ای اسکلتی و قلبی را با هم مقایسه کنید؟

41- سلولهای ماهیچه ای اسکلتی صاف را با هم مقایسه کنید؟

42- سلولهای ماهیچه ای صاف و قلبی را با هم مقایسه کنید؟

43-شکل سلولهای ماهیچه ی اسکلتی , صاف و قلبی چیست؟

44-ادامه ی زندگی یک جاندار به چه عاملی بستگی دارد؟

45-وظیفه ی بافت عصبی چیست؟

46-سلول بافت عصبی چه نام دارد؟ از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟

47-وظیفه ی دندریت . وآکسون در نورون چیست؟

48- وظیفه ی سلولهای نوروگلیا در بافت عصبی چیست؟

49- در بافت عصبی چند نوع سلول دیده می شود؟

50-در برش ساقه و ریشه ی گیاهان چند بخش دیده می شود؟ وظیفه ی هر کدام را بنویسید؟

51-رشد گیاهان در چه قسمتهایی صورت می گیرد؟ نام ببرید.

52-ویژگی سلولهای بنیادی را بنویسید؟

53-وظیفه ی برگچه های راسی در گیاه چیست؟
54-سه نوع بافت اصلی ساقه ی گیاهان علفی را نام  ببرید؟

55-وظیفه ی روپوست ساقه چیست؟

56-ماده ی کوتین از کجا ترشح شده  و نقش و جنس آن چیست؟

57-وظیفه  ی پوستک ( کوتیکول) در گیاه چیست؟

58-دو سلول تمایز یافته ی روپوستی را نام ببرید؟

59-بافتهای تشکیل دهنده ی پوست در گیاهان را نام ببرید؟

60-وظیفه ی بافت پارانشیم چیست؟

61- ویژگی سلولهای بافت پاراننشیم را نام ببرید؟

62-کلرانشیم چیست؟ یک مثال بزنید؟

63-وظیفه ی بافت کلانشیمی چیست؟

64-ویژگی سلولهای بافت کلانشیمی را بنویسید؟

65-کدام دو بافت پوست فتوسنتز انجام می دهند؟

66-وظیفه ی بافت اسکلرانشیمی چیست؟

67- ویژگی سلولهای بافت اسکلرانشیم را بنویسید؟

68-چه عاملی باعث از بین رفتن و مرگ سلولهای بافت اسکلرانشیمی می شود؟

69-دوسلول بافت اسکلرانشیمی را نام برده و ویژگی و وظیفه ی هر کدام را شرح دهید؟

70- فیبرها را با اسکلروئید ها مقایسه کنید؟

71-ویژگی و وظیفه ی بافت مغزی را بنویسید؟
72-اشعه ی مغزی چیست؟

73-انواع با فت هادی در گیاهان را نام برده و وظیفه ی هر کدام را بنویسید؟
74-ویژگی سلولهای آوند چوبی  را بنویسید؟

75-چرا سلولهای آوند چوبی همه ی اجزای سلولی خود به غیر  از دیواره را از دست می دهند؟

76-دونوع سلول آوند چوبی را نام ببرید؟

77-ویژگی تراکئید ها و عناصر آوندی را بنویسید؟ در چه گیاهانی وجود دارند؟

78-عناصر آوندی را با تراکئید مقایسه کنید؟
79-وظیفه ی آوند آبکشی در گیاه چیست؟

80-ویژگی سلولهای آوند آبکشی را بنویسید؟

81-لوله های هدایت کننده در آوند آبکشی  چه نام دارد؟

82-ویژگی لوله های غربالی را در آوند آبکشی بنویسید؟

83-چگونه مواد از یک لوله غربالی به لوله ی غربالی دیگر حرکت می کند؟
84-وظیفه ی سلولهای همراه در آوند آبکشی چیست؟
85- اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟
لوله های غربالی   - سلول همراه  - کوتین -  پوستک   -  کلرانشیم   -  لیگنین  -  اشعه ی مغزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۴ | ۰:۲۳ قبل از ظهر | نویسنده : ع.رنجبر |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.