فصل چهارم

1-بزرگترین جانور روی کره ی زمین چه نام دارد؟

2-غذای وال گوژپشت شامل چه موادی است؟

3-نحوه تغذیه در وال گوژپشت را بصورت خلاصه شرح دهید؟

4-4مرحله ی تغذیه در جانوران را نام ببرید؟

5-اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

بلع    -    گوارش     -  جذب     -   دفع مدفوع

6-نحوه ی گوارش در کرم کدو را شرح دهید؟

7-اصطلاحات زیر را تعریف کرده برای هر یک مثال بزنید:

جانوران گوشت خوار   - جانوران گیاه خوار   -   جانوران همه چیز خوار

8-نحوه ی گوارش در آمیب را شرح دهید؟

9-نقش کیسه ی گوارشی در هیدر چیست؟

10- مراحل اصلی گوارش و جذب غذا در بدن هیدر را شرح دهید؟

11-نقش تازکهای سلول بدن هیدر در گوارش چیست؟

12-گوارش در هیدر ابتدا ....... و سپس   ....... است.

13-جهت حرکت غذا در لوله گوارشی چگونه است؟

14-نقش چینه دان و سنگدان در گوارش چیست؟

15-نحوه ی گوارش در کرم خاکی را شرح دهید؟

16-نقش برجستگی های روده ی کرم خاکی در گوارش چیست؟

17-نقش صفحه های آرواره ای  دهان ملخ چیست؟

18-در ملخ جذب مواد غذایی در چه قسمتی صورت می گیرد؟

19-نقش اندام های زیر را در گوارش غذا در پرندگان بنویسید:

چینه دان   -  سنگدان  -  معده     -   روده   -  مخرج

20-پرندگان از نظر نحوه ی تغذیه به چند گروه تقسیم می شوند؟

21-طرح های زیر مسیر دستگاه گوارش را در چند جانور نشان میدهد. کامل کنید:

کرم خاکی:  دهان  ؟  مری  ؟   چینه دان  ؟    روده     ؟      مخرج

ملخ:         دهان؟    چینه دان ؟    معده ؟       روده- مخرج

گنجشک:    دهان- مری       ؟         ؟       سنگدان        ؟

22-منظور از گوارش درون سلولی چیست؟

23-کدام جانور به ترتیب  کیسه گوارشی  و  واکوئل گوارشی دارد؟

24-چرا موادغذایی نیاز به خرد شدن در دستگاه گوارش دارند؟

25-دستگاه گوارش انسان شامل چند بخش است؟

26-غدد گوارشی را نام ببرید؟

27-لوله ی گوارشی شامل چه بخشهایی است؟

28-لایه های دیواره ی لوله ی گوارش را به ترتیب از بیرون به داخل نام ببرید؟

29-پرده ی صفاق چست؟ وظیفه ی آن را بنویسید؟

30-کدام ماهیچه های لوله ی گوارش ارادی هستند؟

31-نقش ماهیچه های لوله ی گوارش چیست؟

32-ویژگی لایه ی زیر مخاط را بنویسیئد؟

33-جنس مخاط لوله ی گوارش از چیست؟

34-در مخاط لوله ی گوارش چند نوع سلول وجود دارد؟

35-نقش چین های لوله ی گوارش چیست؟

36-حرکات دودی لوله ی گوارش چگونه ایجاد می شود؟

37-ویژگی حرکات دودی در روده ی باریک را بنویسید؟

38-حرکات دودی در اثر چه عاملی شکل می گیرد؟
39-حرکات موضعی لوله ی گوارش چگونه است؟

40-گوارش در دهان به چند صورت است؟

41-نقش دندان ها و ماهیچه های فک در گوارش غذا را بنویسید؟

42-گوارش شیمیایی و مکانیکی در دهان نتیجه ی چه عواملی است؟

43-بزاق توسط چه غده ه ایی ترشح می شود؟

44-ویژگی ترشح غده ی بنا گوشی را بنویسید؟

45-نقش آنزیمهای زیر بزاق را بنویسید؟

پتیالین              موسین                 لیزوزیم

46-فایده ی ترشح دائمی بزاق در بدن چیست؟

 

 تاريخ : جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ | ۰:۳۱ قبل از ظهر | نویسنده : ع.رنجبر |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.